Przyznawane nagrody:
  • Telekamera
  • Nagroda Specjalna
  • Złota Telekamera
  • Platynowa Telekamera
  • Złote Spinki