POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

 • 1. Filmweb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator przestrzega postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności wypełniając obowiązki z niej wynikające i umożliwiając Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w ustawy.
 • 2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych jak również w celu ustalenia miejscowości, w której mieszka Użytkownika oraz miejsca, w którym chodzi On do kina, zgodnie z treścią art. 2 ust. 9 Regulaminu. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
 • 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  d) ograniczenia ilości pokazywanych reklam, jak również w celu dostarczeniach i dopasowania ich treści do zainteresowań użytkowników

  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  e) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  f) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  g) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  h) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  i) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, takich jak na przykład: Facebook, Google, Gemius, BBelements. Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 • 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 • 5. Dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem Zarejestrowanym oraz świadczenia usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki Serwisu, w celach określonych w treści ust. 4 powyżej.

PRIVACY POLICY

 • 1. Filmweb limited liability company with its registered office in Warsaw, as the Administrator of personal data, cares about the safety of personal data provided by the users. The administrator observes the provisions of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws No. 133, item 883), in particular fulfilling their duties resulting from the above-mentioned Act and allowing users the right access to their own data, the right to request its update and removal, and the right to raise an objection in the cases specified in the regulations of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws No. 133, item 883).
 • 2. The information contained in the system can contain various data, for example IP address. The user agrees for its usage solely for technical purposes, and for the collection of general, statistical and demographic information as well as to determine the user’s area of residence and the place where he goes to the cinema, according to art. 2 paragraph 9 of the Statute. The above data may be shared with entities authorised under applicable law in the event of infringement of the Administrator’s laws, hacking attempts or any other act to its detriment.
 • 3. Service uses cookies, id est text files stored on user’s computer, identifying it as needed to allow some specific operations.

  Cookies are used to:
  a) adapt web content to user’s preferences and optimising the use of the site; in particular, these files allow to identify the user’s device and properly display the page, tailored to their individual needs;
  b) the collection of statistics that gather information on the method of use of the website, which allows the improvement of its structure and content;
  c) maintain the user’s session after logging in, thanks to which the user does not need to retype his login and password on every page;
  d) limit the number of the advertisements shown, as well as in the aim of the advertisement’s delivery and matching their content to users' interests

  The Service uses the following types of cookies:
  e) "essential" cookies that allow you to use the services available within the website, e.g. the authentication cookies used for services that require authentication through the Service;
  f) cookies used to ensure safety, e.g. used to detect fraud in the authentication through the Service;
  g) "performance" cookies enabling the collection of information on the use of the Service’s websites;
  h) "functional" cookies allowing the Service to "remember" the settings selected by the user and to personalise the user interface, for example. in terms of the language or region of origin of the user, the font size, appearance, website, etc.;
  i) "advertising" cookies, enabling the delivery of advertising content more tailored to the user’s interests.

  In many cases, the software used for browsing the web (browser) allowes by default to store cookies in the terminal device of the user. Users of the Service may at any time make changes in the cookies’ settings. These settings can be changed in particular in such a way, so as to block the automatic handling of cookies in your web browser or inform on their placement in the user’s terminal device whenever the Service is entered. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the settings of the software (web browser).

  Cookies placed in the terminal device at the edge of the Service User and may be used also by cooperating with the operator of the Service advertisers and partners, such as: Facebook, Google, Gemius, BBelements. More information about these cookies can be found on the websites of third parties.

  The Service’s Administrator announces that limiting the use of cookies may affect some specific functions available on the websites of the Service.

 • 4. The Administrator reserves the right to process your personal information for marketing purposes, in accordance with the Act on Personal Data Protection of 29 August 1997 and for sending, on the specified by the user when registering e-mail address, informational content and content that is commercial information coming from the Administrator or its partners. Users' personal data will be processed for marketing purposes and in a Administrator’s aim that is legally justified, i.e. direct marketing of its own products or services as well as for information, statistics, market research and the behavior and preferences of recipients, intended to improve the quality of services provided by the Administrator in accordance with the Act on electronic services of 18 July 2002 (Journal. Laws of 2002, No. 144, item 1204).
 • 5. Users' personal data and other information included in the registration form will be used by the Administrator to the conclusion, amendment, termination of the contract with the registered user and in order to provide services, including the transmission of information and messages related and linked to the services, including information and materials on the subject service, for the purposes specified in the paragraph 4. above.