od 5 listopada 2018 do 22 listopada 2018

regulamin konkursu

A. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą: „A Ty co przeżyjesz dzisiaj?” („Konkurs”) jest White Paper Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-733), przy ul. Kurpińskiego 74, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m.st Warszawy pod numer KRS 0000480649, NIP 521 365 74 36 działająca na rzecz Sponsora nagród Turner Broadcasting System Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-499), przy ul. Plac Trzech Krzyży 10/14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m.st Warszawy pod numerem KRS 0000306449, NIP 525 242 42 16
2. Wykonawcą konkursu jest :Filmweb Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055432, NIP 521 31 69 346 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 PLN („Organizator”)
3.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Konkurs prowadzony jest dla użytkowników posiadających konto w serwisie Filmweb.pl zlokalizowanym pod adresem www.filmweb.pl („Użytkownicy”),
na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik oświadcza,
że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
5. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu. Organizator jest również przyrzekającym i wydającym nagrody w Konkursie.
6.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 09, poz. 1540

B. Czas trwania Konkursu:
Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w sieci Internet, na stronach portalu internetowego Filmweb.pl, w dniach od 5 listopada 2018 roku do 22 listopada 2018 roku („Czas trwania Konkursu”).

C. Komisja Konkursowa:
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. W skład Komisji Konkursowej wejdzie: trzech przedstawicieli Organizatora. Członkowie Komisji Konkursowej wybiorą ze swego grona Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane będą większością głosów.

D. Uczestnictwo w Konkursie:
1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które są konsumentami
w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, będące zarejestrowanymi Użytkownikami portalu Filmweb.pl.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora
i Fundatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

E. Zasady Konkursu:
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, a tym samym aby zostać Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy w czasie trwania Konkursu, spełnić łącznie następujące warunki:
a.) posiadać status zarejestrowanego Użytkownika portalu Filmweb.pl,
b) zalogować się w serwisie Filmweb.pl na swoje Konto Użytkownika,
c) zaakceptować postanowienia Regulaminu,
d) wykonać zadanie Konkursowe („Zadanie konkursowe”) zamieszczone na stronie konkursowej w serwisie Filmweb.pl, polegające na przesłaniu za pomocą formularza konkursowego linku do autorskiego Uczestnika opublikowanego na profilu Uczestnika w dowolnym serwisie społecznościowym, zawierającego zdjęcie inspirowane dowolnym filmem lub serialem, nawiązujące do hasła reklamowego: „A Ty co przeżyjesz dzisiaj? Pokaż nam sytuację, kiedy Twoje życie przypomina scenę z filmu! Zrób zdjęcie, oznacz je hasztagiem #mojeTNT lub #TNT2018 i wygraj fantastyczne nagrody.”. Post, o którym mowa w zdaniu poprzednim, musi być oznaczony hasztagiem #mojeTNT lub #TNT2018.
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. W razie przesłania więcej niż jednego linka do postu przez jednego Uczestnika, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę tylko post przesłany jako pierwszy.
3. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w serwisie Filmweb.pl.
W przypadku stwierdzenia przez Organizatora posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego konta, wszystkie konta Uczestnika zostaną usunięte bez ostrzeżenia i możliwości reklamacji.
4. Naruszenie przez Uczestnika zasad opisanych w Regulaminie, naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może skutkować usunięciem Uczestnika z udziału w Konkursie przez Komisję Konkursową i wygaśnięciem ewentualnego prawa do Nagrody.
5. Za zachowanie, o którym mowa w ustępie powyżej, może zostać uznane w szczególności: podawanie nieprawdziwych danych przy rejestracji w Konkursie, korzystanie z programów komputerowych lub innych urządzeń mających na celu ominięcie zasad i procedur konkursowych, więcej niż jednorazowe zarejestrowanie się tej samej osoby jako Uczestnika lub wzięcie udziału w Konkursie, umieszczanie w profilu jak i w ramach Zadania konkursowego treści mogących być odebrane jako obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, propagujących alkohol lub inne środki odurzające, obrażających osoby publiczne, obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie lub zachęcających do nienawiści, zawierających informacje naruszające dobra innych osób, obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby lub przyczyniających się do łamania praw autorskich oraz takich, które w jakikolwiek sposób naruszają dobry wizerunek Organizatora lub Fundatora.
5. Komisja Konkursowa jest uprawniona na każdym etapie prowadzenia Konkursu, do pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody w przypadku, gdy Organizator stwierdzi,
że Uczestnik naruszył którąkolwiek z zasad udziału w Konkursie określoną w niniejszym Regulaminie. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy informacja o naruszeniu zostanie przekazana Komisji Konkursowej, po powiadomieniu Uczestnika o przyznaniu Nagrody lub też ogłoszeniu wyników Konkursu. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia a ewentualne prawo Uczestnika do Nagrody wygasa.
6. Zadanie konkursowe wgrane przez uczestnika zostanie udostępnione na Stronie konkursowej publicznie po dokonaniu walidacji, nie później niż po 24 godzinach od jego wgrania.

F. Nagrody:
1. W Konkursie przyznane zostaną następujące Nagrody:
a) za pierwsze 3 miejsca - 3 telewizory PHILIPS LED 50PUS6703/12.
b) za wyróżnionych 25 zgłoszeń - 25 podwójnych biletów do sieci kin Cinema City.
2. Fundatorem każdej z Nagród w Konkursie jest Turner Broadcasting System Poland
Sp. z o.o.
3. Uczestnik zobowiązany jest do upewnienia się, w przypadku Nagród, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej, wymogów administracyjnych (np. wymogu posiadania paszportu lub wizy przy wyjazdach zagranicznych) lub innych, że może skorzystać z danej Nagrody. Jeżeli,
w przypadku wygrania przez Uczestnika danej Nagrody, okaże się, że stan zdrowia lub ogólna kondycja psychofizyczna Uczestnika na to nie pozwalają albo nie spełnił on określonych wymogów administracyjnych lub innych, to nie przysługują jemu żadne roszczenia, ani wobec Organizatora ani wobec podmiotu, realizującego tę Nagrodę.
W takim przypadku ewentualne prawo Uczestnika do Nagrody wygasa.

G. Zasady przyznawania Nagród w ramach Konkursu:
1. Nagrody zostaną przyznane w ciągu 21 dni od dnia zakończenia konkursu, przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wybierze 28 Zadań konkursowych, które w jej opinii będą najciekawsze pod względem kreatywności.
2. Za wykonanie zadania określonego w treści punktu E.1.c.Uczestnikom będącym autorami w/w Zadań konkursowych zostaną przyznane odpowiednie miejsca (zgodnie z ilością Nagród) w rankingu.
2. Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne świadczenia, w szczególności: pieniężne lub rzeczowe.
6. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie: http://www. filmweb.pl/mojeTNT. W ramach wskazanej w zdaniu poprzednim publikacji mogą zostać opublikowane również dane osobowe Zwycięzców: imię i nazwisko, Nick, na co zgodnie z treścią punktu K Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

H. Podatek:
1. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2. Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2018.1509 ze zm.), z uwagi na to, że jednorazowa wartość każdej z Nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

I. Odbiór Nagród:
1. Organizator, w terminie do 7 dni od daty przyznania Nagrody, prześle Zwycięzcy na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji, powiadomienie o wygranej.
2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa powyżej, przez właściwego Zwycięzcę, w terminie do 7 dni, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania tych danych wyłącznie w celu przekazania danej Nagrody.
3. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres podany w przekazanej zgodnie z treścią punktu I.2 Regulaminu informacji, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania danych Zwycięzcy.
4. W przypadku niedostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy,
a w szczególności wskutek: braku odpowiedzi Zwycięzcy na powiadomienie określone w treści punktu I.1 Regulaminu, odmowy przyjęcia Nagrody, niepodania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym określonych w Regulaminie, podania nieprawidłowych lub niepełnych danych lub nieodebrania Nagrody w terminie, prawo Zwycięzcy do Nagrody wygaśnie. Własność takiej Nagrody nie przechodzi wówczas na Zwycięzcę, a Komisja konkursowa zobowiązana jest wyłonić nowego Zwycięzcę.
5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
6. Nagrody wysyłane będą wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski.

J. Prawa autorskie
1. Zadania konkursowe muszą stanowić wykonane samodzielnie, autorskie prace, które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i publikowane.
2. Uczestnik zgłaszając Zadanie konkursowe oświadcza, że jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania Zadaniem konkursowym oraz że przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do tego Zadania konkursowego i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną z tego tytułu. Uczestnik oświadcza, że prawa autorskie do Zadania konkursowego dostarczonego przez niego Organizatorowi
w ramach udziału w Konkursie nie będą w niczym ograniczone, w szczególności nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich, w szczególności – nie będą naruszały praw do wizerunku.
3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zadań konkursowych
o jakości nie pozwalającej na ich dopuszczenie do Konkursu, nie spełniających wymagań opisanych w Regulaminie lub je naruszających, w tym między innymi :Zadań konkursowych zawierających treści obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, naruszające obowiązujące normy prawne, moralne i propagujące przemoc itp.
4. Uczestnik, zgłaszając Zadanie konkursowe udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszonego utworu – Zadania konkursowego, w zakresie promocji i reklamy Konkursu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Konkursie, dla potrzeb prawidłowej realizacji Konkursu, w tym do korzystania w ramach serwisu Filmweb.pl, w zakresie określonych w punkcie J.5 poniżej pól eksploatacji. Wskazana w niniejszym punkcie licencja uprawnia Organizatora do udzielenia sublicencji na rzecz osób trzecich.
5. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm..), z datą przekazania Nagrody Zwycięzcy, na Organizatora przechodzą wszelkie prawa do stworzonego przez tego Zwycięzcę Zadania konkursowego, w tym w szczególności: autorskie prawa majątkowe oraz prawo do wykonywania praw zależnych, na terytorium całego świata, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania konkursowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zadania konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (FDD, HDD, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne) i przepisanie utrwalenia na inną technikę, rodzaj zapisu;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terenie RP i poza granicami RP, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; wymiana nośników na których utrwalono Zadanie konkursowe; wprowadzanie i przetwarzanie w pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci multimedialnych oraz sieci teleinformatycznych umożliwiających zwielokrotnianie Zadania konkursowego w pamięci telefonów komórkowych i odtwarzanie Zadania konkursowego za pomocą tych telefonów; wprowadzanie i przetwarzanie w sieci Internet, w tym w szczególności uploading i downloading
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zadania konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
d) nadawanie za pomocą wizji i fonii przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych lub organizacji radiowych i telewizyjnych,
e) retransmisja,
f) reprodukcja trwała tj. wielokrotne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie,
g) swobodne używanie i korzystanie z Zadania konkursowego oraz jej pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji (w tym wykorzystanie w reklamach, na billboardach) lub oznaczania towarów, jak również jako hasła, sloganu, rejestracji znaku towarowego itp., dokonywanie przez Organizatora oraz podmioty pozostające z nimi w związkach kapitałowych, personalnych, gospodarczych,
h) modyfikowanie Zadania konkursowego w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Zadania konkursowego lub całości.
6. Organizator będzie uprawniony w zakresie praw przenoszonych na zasadach określonych w treści niniejszego punktu, do dokonywania ich cesji lub udzielania licencji do korzystania z nich, na rzecz osób trzecich.
7. Przeniesienie praw autorskich majątkowych, na zasadach i w zakresie określonym w treści punktu I.5 powyżej potwierdzone zostanie poprzez podpisanie przez Zwycięzcę Protokołu Odbioru Nagrody, zgodnie z treścią punktu I.4 Regulaminu.
8. Wydanie Nagród Zwycięzcom, zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej.

K. Dane osobowe:

1. Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich w celu przeprowadzenia Konkursu i przesłania Nagrody. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą Uczestnika z udziału w Konkursie.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny (lecz jest konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie), a każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3. Uczestnik podając swoje dane osobowe, przekazuje je i zgadza się na ich umieszczenie w ich bazie danych jak również na ich gromadzenie i przetwarzanie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród i wypełnienia obowiązków podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dane, o których mowa w poprzednim ustępie powyżej obejmują następujące dane Uczestnika lub Laureata: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz PESEL lub numer innego dokumentu tożsamości, na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja danych Laureata jak również ewentualnie inne dane zamieszczone w profilu Uczestnika, do których dostęp mocą Regulaminu uzyskał Fundator.
5. Administratorem danych jest Filmweb Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000055432, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521 31 69 346 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN.
6. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w zakresie i w celu przeprowadzenia Konkursu.
7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane będą przetwarzane przez okres – od momentu ich przesłania przez Uczestnika do momentu wywiązania się Administratora z obowiązków określonych w Regulaminie, lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
9. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Uczestnik prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych/usunięcia danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym momentem. W/w żądania mogą być przesyłane w wiadomości e-mail na adres Inspektora Danych Osobowych (adres e-mail: rodo@filmweb.pl ) spod adresu korespondencyjnego.
12. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
13. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża również zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród lub wypełnienia obowiązków podatkowych.
14. Niezależnie od powyższego Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora lub Fundatora swoich danych osobowych poprzez umieszczenie, rozpowszechnianie lub publikację informacji o danym Zwycięzcy jego imienia i nazwiska, w ramach stron serwisu Filmweb.pl, w kontekście dotyczącym Konkursu w tym w ramach publikacji wyników Konkursu przez okres jego trwania.

L. Reklamacje:
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, mogą być zgłaszane przez Uczestników do dnia 23 listopada 2018 roku za pomocą adresu mailowego: reklamacje@filmweb.pl z dopiskiem „A Ty co przeżyjesz dzisiaj?”.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 10 dni roboczych od ich otrzymania przez Komisję Konkursową.
3. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, adres email, dokładny adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres do konta w serwisie Filmweb.pl składającego reklamację oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

M. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnik jest odpowiedzialny za podanie nieprawidłowych danych w szczególności za nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe uniemożliwiające odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Oficjalna
i wiążąca wersja Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.filmweb.pl/contest-iri/regulations/5359.
Ostatnio odwiedzone
wyczyść historię