od 22 października 2021 do 26 października 2021

regulamin konkursu

A. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): „Bitwy filmowe Warner TV”, przeprowadzony w Polsce, na stronie internetowej https://www.filmweb.pl/WarnerTV.
2. Organizatorem Konkursu jest Filmweb Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000823528, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-31-69-346 („Organizator”).
3. Fundatorem każdej z Nagród w Konkursie jest Turner Broadcasting System Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-499), Pl. Trzech Krzyży 10/14 , KRS 0000306449 („Fundator”).
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs prowadzony jest dla użytkowników posiadających konto w serwisie Filmweb.pl zlokalizowanym pod adresem http://www.filmweb.pl („Użytkownicy”), na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik oświadcza, że zapoznał i podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i udziela zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych i na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu zgodnie z Ust. K.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
B. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w sieci Internet, na stronach portalu internetowego Filmweb.pl, w dniach od 22 października 2021 do 23 listopada 2021 roku („Czas trwania Konkursu”).
2. Konkurs zostanie podzielony na pięć etapów, dobywających się w następujących terminach.
a) Etap I – od 22 października 2021 do 26 października 2021;
b) Etap II – od 29 października 2021 do 2 listopada 2021;
c) Etap III – od 5 listopada 2021 do 9 listopada 2021;
d) Etap IV – 12 listopada 2021 do 16 listopada 2021;
e) Etap V – od 19 listopada do 23 listopada 2021.
C. Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. W skład Komisji Konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Członkowie Komisji Konkursowej wybiorą ze swego grona Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane będą większością głosów. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
D. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, będące zarejestrowanymi Użytkownikami portalu Filmweb.pl.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
E. Zasady Konkursu
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, a tym samym, aby zostać Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy w czasie trwania Konkursu, spełnić łącznie następujące warunki:
a) posiadać status zarejestrowanego Użytkownika portalu Filmweb.pl, a także zalogować się w serwisie Filmweb.pl;
b) wykonać zadanie Konkursowe („Zadanie konkursowe”) zamieszczone na stronie konkursowej w serwisie Filmweb.pl, polegające na wyborze jednego z dwóch filmów zaprezentowanych w Zadaniu oraz pisemnym uzasadnieniu swojego wyboru.
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz w każdym z etapów konkursu.
3. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w serwisie Filmweb.pl. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora posiadania multikont przez Uczestnika, wszystkie jego konta zostaną usunięte.
4. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o pokazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość do wglądu Organizatora.
5. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do jego wykluczenia z Konkursu.
6. Ponadto, Organizator ma prawo do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP.
7. Organizator zastrzega, że wszystkie zgłoszenia konkursowe, które nie przejdą pomyślnie weryfikacji zostaną odrzucane.
8. Naruszenie przez Uczestnika zasad opisanych w Regulaminie, naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź postępowanie nierzetelne, nieetyczne i w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może skutkować usunięciem Uczestnika z udziału w Konkursie i wygaśnięciem ewentualnego prawa do Nagrody. Za takie zachowanie można uznać w szczególności: podawanie nieprawdziwych danych przy rejestracji w Konkursie, korzystanie z programów komputerowych lub innych urządzeń mających na celu ominięcie zasad i procedur konkursowych, więcej niż jednorazowe zarejestrowanie się tej samej osoby jako Uczestnika lub wzięcie udziału w Konkursie, umieszczanie w profilu jak i w ramach Zadania konkursowego treści mogących być odebrane jako obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, propagujących alkohol lub inne środki odurzające, obrażających osoby publiczne, obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie lub zachęcających do nienawiści, zawierających informacje naruszające dobra innych osób, obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby lub przyczyniających się do łamania praw autorskich oraz takie, które naruszają dobry wizerunek Organizatora lub Fundatora.
9. Komisja Konkursowa jest uprawniona na każdym etapie prowadzenia Konkursu, do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że Uczestnik naruszył którąkolwiek z zasad udziału w Konkursie określoną w niniejszym Regulaminie. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy informacja o naruszeniu zostanie przekazana Komisji Konkursowej, po powiadomieniu Uczestnika o przyznaniu Nagrody lub też ogłoszeniu wyników Konkursu. W takim wypadku ewentualne prawo Uczestnika do Nagrody wygasa.
F. Nagrody
1. W Konkursie przyznana zostaną przyznane następujące Nagrody:
a) 3 nagrody I stopnia – telewizor Samsung UE55TU7022K o wartości 2200 PLN brutto każdy
b) 100 nagród II stopnia – zestaw składający się z biletu do kina, vouchera HBO GO oraz pary skarpetek. Łączna wartość każdego zestawu wynosi 75 PLN brutto.
2. Komisja Konkursowa uprawniona jest do przyznania Zwycięzcy Konkursu dodatkowej nagrody specjalnej.
3. Uczestnik zobowiązany jest do upewnienia się, w przypadku Nagród, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej, wymogów administracyjnych (np. wymóg posiadania paszportu lub wizy przy wyjazdach zagranicznych) lub innych, że może skorzystać z danej Nagrody.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji o ile do Nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.
G. Zasady przyznawania Nagród w ramach Konkursu
1. Nagrody II stopnia będą przyznawane przez Komisję Konkursową po zakończeniu każdego z etapów Konkursu w następujący sposób:
a) 28 października 2021 – 20 nagród II stopnia;
b) 4 listopada 2021 – 20 nagród II stopnia;
c) 10 listopada 2021 – 20 nagród II stopnia;
d) 18 listopada 2021 – 20 nagród II stopnia;
e) 25 listopada 2021 – 20 nagród II stopnia;
2. Komisja Konkursowa w terminach określonych powyżej, wybierze 20 Zadań konkursowych, które w jej opinii będą zawierały najlepsze, pod względem kreatywności i jakości wykonanie zadania określonego w treści punktu E.1.b. Uczestnikom będącym autorami w/w Zadań konkursowych zostaną przyznane Nagrody II stopnia („Zwycięzcy”).
3. W ciągu 30 dni od dnia zakończenia Etapu V konkursu spośród Zwycięzców nagrodzonych we wszystkich etapach Konkursu Komisja konkursowa wyłoni 3 osoby, których prace uzna za najlepsze pod względem kreatywności jakości. Autorom wybranych odpowiedzi zostaną przyznane nagrody I stopnia.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody, ani na równowartość w środkach pieniężnych.
5. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej https://www.filmweb.pl/WarnerTV/ W ramach wskazanej w zdaniu poprzednim publikacji mogą zostać opublikowane również dane osobowe Zwycięzców w szczególności imię i nazwisko, Nick, na co zgodnie z treścią punktu K.5 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę.
H. Podatek
Organizator do Nagrody I stopnia doliczy Zwycięzcy dodatkową Nagrodę Pieniężną w wysokości równowartości podatku jaki Zwycięzca jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie, która nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361.) Podatek zostanie potrącony przez Organizatora i odprowadzony do właściwego dla Zwycięzcy Urzędu Skarbowego.
I. Odbiór Nagród
1. Organizator, w terminie do 7 dni od daty przyznania Nagrody, prześle Zwycięzcy na adres poczty elektronicznej przypisany do konta użytkownika, powiadomienie o wygranej.
2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi, przez właściwego Zwycięzcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, nr NIP oraz nr PESEL lub innego numeru na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja danych Zwycięzcy z właściwym dokumentem tożsamości. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania tych danych wyłącznie w celu realizacji danej Nagrody.
3. W przypadku niedostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności wskutek: braku odpowiedzi Zwycięzcy na powiadomienie określone w treści punktu I.1 Regulaminu, odmowy przyjęcia Nagrody, nie podania danych niezbędnych do przekazania Nagrody w tym określonych w Regulaminie, podania nieprawidłowych lub niepełnych danych lub nieodebrania Nagrody w terminie, oznacza wygaśnięcie prawa Zwycięzcy do Nagrody. Własność takiej Nagród nie przechodzi na Zwycięzcę.
4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
J. Prawa autorskie
1. Zadania konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i publikowane.
2. Uczestnik zgłaszając Zadanie konkursowe oświadcza, że jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania Zadaniem konkursowym oraz że przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do tego Zadania konkursowego. Uczestnik oświadcza, że prawa autorskie do Zadania konkursowego dostarczonego przez niego Organizatorowi w ramach udziału w Konkursie nie będą w niczym ograniczone, w szczególności nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich, w tym również autorskich praw zależnych.
3. Uczestnik oświadcza, że pozyskał wszelkie wymagane prawem zgody osób trzecich na korzystanie w Zadania konkursowego przez Organizatora i Fundatora w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu które nie naruszy praw osób trzecich – w szczególności prawa do wizerunku.
4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zadań nie spełniających wymagań opisanych w Regulaminie lub je naruszających, w tym między innymi Zadań konkursowych zawierających treści obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, naruszające obowiązujące normy prawne – w tym dobra osób trzecich, moralne i propagujące przemoc itp.
5. Uczestnik, zgłaszając Zadanie konkursowe udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszonego utworu – Zadania konkursowego, w zakresie promocji i reklamy Konkursu, oraz jego następnych edycji, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Konkursie oraz jego następnych edycji, dla potrzeb prawidłowej realizacji Konkursu w tym do korzystania z niego w ramach serwisu Filmweb.pl, oficjalnych stron internetowych Organizatora i Fundatora, profilów Organizatora i Fundatora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter), oraz innych materiałów promocyjnych w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania konkursowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zadania konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (FDD, HDD, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne) i przepisanie utrwalenia na inną technikę, rodzaj zapisu;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terenie RP i poza granicami RP, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; wymiana nośników na których utrwalono Zadanie konkursowe; wprowadzanie i przetwarzanie w pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci multimedialnych oraz sieci teleinformatycznych umożliwiających zwielokrotnianie Zadania konkursowego w pamięci telefonów komórkowych i odtwarzanie Zadania konkursowego za pomocą tych telefonów; wprowadzanie i przetwarzanie w sieci Internet, w tym w szczególności uploading i downloading,
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zadania konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
d) nadawanie za pomocą wizji i fonii przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych lub organizacji radiowych i telewizyjnych,
e) retransmisja,
f) reprodukcja trwała tj. wielokrotne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie,
g) swobodne używanie i korzystanie z Zadania konkursowego oraz jej pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji (w tym wykorzystanie w reklamach, na billboardach) lub oznaczania towarów, jak również jako hasła, sloganu, rejestracji znaku towarowego itp., dokonywanie przez Organizatora oraz podmioty pozostające z nimi w związkach kapitałowych, personalnych, gospodarczych,
h) modyfikowanie Zadania konkursowego w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Zadania konkursowego lub całości.
6. Organizator będzie uprawniony w zakresie praw przenoszonych na zasadach określonych w treści niniejszego punktu, do dokonywania ich cesji lub udzielania licencji do korzystania z nich, na rzecz osób trzecich.
7. Przeniesienie praw autorskich majątkowych, na zasadach i w zakresie określonym w treści punktu J.5 powyżej potwierdzone zostanie poprzez podpisanie przez Zwycięzcę Protokołu Odbioru Nagrody. .
8. Wydanie Nagród Zwycięzcom, zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej.
K. Dane osobowe
1. Szczegółową informację odnośnie przetwarzania danych osobowych Uczestników zawiera Klauzula Informacyjna stanowiąca odrębny od niniejszego Regulaminu dokument. Uczestnik, aby brać udział w Konkursie, musi wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
2. Podanie nieprawdziwych danych osobowych wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Podanie lub udostępnienie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, ma charakter dobrowolny, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania i żądanie ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja powyższych uprawnień uniemożliwiająca udział Uczestnika w Konkursie oznacza jego rezygnację z udziału w Konkursie.
4. Uczestnik wyraża również zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, realizacji Nagród lub wypełnienia obowiązków podatkowych.
L. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, mogą być zgłaszane przez Uczestników do dnia 1 grudnia 2021 roku za pomocą adresu mailowego: reklamacje@filmweb.pl z dopiskiem „Konkurs – Warner TV”.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 10 dni roboczych od ich otrzymania przez Komisję Konkursową.
3. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, adres email, dokładny adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres do konta w serwisie Filmweb.pl składającego reklamację oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
M. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych w szczególności za nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe uniemożliwiające odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Oficjalna i wiążąca wersja Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.filmweb.pl/contest/regulations/5650.